ÖZEL DENETİM HİZMETLERİ

İç denetim talepleri şirketlerin ihtiyaç duydukları alanlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple talep edilen özel denetimler uzmanlarımızla titiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

1Mali Süreç Denetimi

Mali süreçler şirketin iyi yönetmesi gereken alanların başında gelir. Özellikle bu süreçte meydana gelecek hata ve ihmallerin parasal cezaya yola açacağı düşünüldüğünde şirket için ne derece önemli olması gerektiği anlaşılacaktır. Ayrıca mali hareketlerin önemli ölçüde suiistimal kaynağı olması bu sürecin önemini daha da arttırmaktadır. Bunun dışında gelecekle ilgili doğru karar alınabilmesi için mali işlemlerin doğru olması ve dönem sonu tablolarına doğru yansıması gerekir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

İşletmenizin mali süreçlerini inceleyerek öncelikle kayıtların doğru ve güvenilir olduğu konusunda güvence vermektedir. Bunun yanında herhangi bir suiistimal olmaması için mali süreçlerdeki iç kontroller değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Mali Süreç kapsamında, mali kayıtlar-belgeler, Finansman Hareketleri, alacaklar-borçlar, Mali tablolar esas alınarak incelenmektedir. Ayrıca sistemin işleyişi incelenerek etkin bir mali sistemin oluşturulması konusunda da danışmanlık yapılmaktadır.

2Bilişim Süreçleri Denetimi

Günümüzde özellikle elektronik işlemlerin artmasıyla şirketlerin devasa veri tabanlarını yönetmek zorunda olduklarını görmekteyiz. Özellikle bu alanda iş sürekliliğinin kesintiye uğramasının yanında şirketin know-how dediğimiz gerek endüstriyel gerekse de ticari sırlarının korumak zorunda olduğu en önemli meta durumuna gelmesi bilişim süreçlerinin önemini daha da arttırmaktadır.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

İşletmenin bilgi işlem süreçlerini uzman kadrosuyla analiz ederek risklerinizi minimize etmeniz konusunda size hizmet sunmaktadır. Metodolojik olarak dünyanın kabul ettiği COBİT denetim sistemi (Control Objectives for Information and Related Technology) aracılığıyla şirketinize ait bilgi işlem süreçleri tüm yönleri ile analiz edilmekte ve yapılması gerekenler konusunda size ihtiyaç duyduğunuz bilgiler verilmek suretiyle danışmanlık sunmaktadır.

3Operasyonel Süreç Denetimi

Bir şirketin varlığını devam ettirmesi operasyonel süreçlerini etkin ve verimli yönetmesine bağlıdır. Aksi halde şirket hedeflerini tutturmak güçleşebileceği gibi gelecekte risk altına girecektir. Bu nedenle şirketi yönetenlerin en önemli görevi işlerini nasıl ve ne şekilde yapacağını doğru analiz ederek, planlamaları bu doğrultuda yapmalarıdır. İç denetim mekanizması bu anlamda şirkete katma değer katan en önemli fonksiyonlardan birisidir. Mesleki etik anlayışı ve duruşu nedeniyle bu konuda yaşanacak aksaklıklar doğru ve güvenilir bir şekilde tespit edilerek yönetime sunulacaktır.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Deneyimli ve uzman kadrosuyla işletmenizin operasyonel süreçlerini değerlendirip, süreçte görülen riskler konusunda organizasyonu bilgilendirmekte ve düzeltici ve geliştirici öneriler sunmaktadır. Bu işlemlerle alınan önlemleri ve iç kontrol faaliyetlerini izlemekte ve yönetimi rutin aralıkla bilgilendirerek işlerin kısa sürede daha doğru ve düzgün yapılmasına destek olmaktadır.

4İnsan Kaynakları Süreç Denetimi

Günümüzde İnsan Kaynağı bir işletmenin en değerli sermayesi olarak görülmektedir. Özellikle başarılı şirketlerde insan unsuru her zamana ön plana çıkmakta ve İnsan kaynağı ne kadar iyi yönetiliyorsa başarı o kadar artmaktadır. İnsan Kaynakları alanındaki uygulamalar bir şirketin geleceğini etkileyebilecek kadar önemlidir. Bu yönden bakıldığında İşletmedeki insan kaynakları uygulamalarının denetimi ve buradaki risklerin belirlenerek önlenmesi şirketin etkinliğini ve verimliliğini etkileyebilecek en önemli çalışmalardan birisidir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

İşletmenizin insan kaynakları süreçlerini analiz ederek, işletme için tehdit oluşturabilecek riskleri belirlemek suretiyle. Ayrıca organizasyondaki uygulamaların, politika ve prosedürlerin ne derece etkin olup olmadığı, bu prosedür ve politikalara ne derece uyulduğu konusunda yönetimi bilgilendirmekte, eksik ve tamamlanması gereken alanlar konusunda öneriler sunarak gelişmeye katkı sağlamakta ve modern insan kaynakları uygulamaları konusunda işletmeye bilgi aktarmaktadır.

5Satınalma Süreç Denetimi

Satın alma fonksiyonu bir şirketin özellikle maliyet ve verimliliğini etkileyen en önemli fonksiyonlarından birisidir. Bu yüzden satın almada başarılı olan işletmeler bu sayede karlılıkları ile ilgili hedefleri çok daha rahat tutturabilmektedir. İşlemlerde suiistimal riski olması ve işletmenin bütününü etkileyen önemi nedeniyle satın alma fonksiyonunu, en çok denetime ihtiyaç duyan alanlardan birisidir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Satın alma sürecinin tüm aşamaları göz önüne alınarak, süreçte firmayı tehdit eden tüm riskler belirlenmek suretiyle, gerekli önlemlerin alınması sağlanmakta, satın alma ile ilgili prosedür, politika ve diğer kurallar doğrultusunda işlemlerin yürütülüp yürütülmediği test edilerek konu ile ilgili yönetim bilgilendirilmektedir. Satın alma işlemlerinin özellikle suiistimal açısından değerlendirilmesi ve geliştirilecek önlemler sayesinde bu riskin azaltılması gelecekte oluşabilecek kayıpların azaltılması açısından şirketlere sağladığımız önemli kazanımlardan olmaktadır.

6Bütçe Süreç Denetim

Günümüzde modern yönetim araçlarından birisi de bütçedir. Özellikle işletmelerin gelecek planlamalarında önemli yer tutan bütçelerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve gerek bütçe açıklarının gerekse de bütçe fazlalarının nedenlerinin bilinmesi gerekir. Zira her iki durumda da işletme için ciddi kaynak riski bulunmaktadır.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Bütçeye ait işlemlerin doğru bir şekilde yönetilip yönetilmediğini tüm kalemler teyit edilmek suretiyle analiz etmekte ve bütçe disiplinine uyulup uyulmadığı konusunda yönetime güvence vermektedir. Bunun yanında gelirler giderler, mali kayıtlar esas alınarak analiz edilmekte, kayıtların doğruluğu denetlenmektedir.

7Satış Süreç Denetimi

Kuşkusuz satış fonksiyonu gerek mal gerekse de hizmet satan işletmelerin en önemli fonksiyonlarından birisi durumundadır. Zira satış olmadan hiçbir işletmenin ayakta duramayacağı ve hayatını sürdüremeyeceği su götürmez bir gerçekliktir. Bu yüzden satış işlemlerinin, gerçekliğinin işletmenin hedefleri doğrultusunda denetlenmesi ve hedeflerdeki sapmanın çok dikkatle izlenmesi gerekir. Bunun yanında özellikle satışları arttırmak için belli parasal kaynakların kullanıldığı sektörlerde, sahada kullanılan bütçenin doğru kullanılıp kullanılmadığı etkin bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu alanında önemli suiistimal alanlarından olduğu bilinmelidir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Satış süreçleriniz uzman ve tecrübeli kadromuzla en baştan en sona kadar analiz edilerek tüm riskleri belirlenmekte ve gerekli iç kontrollerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca satışlar hedefler, doğrultusunda irdelenerek hedefteki sapmalar ve nedenleri ayrıntılı bir şekilde yönetime raporlanmaktadır. Ayrıca satış departmanının kullandığı fonlar ve kaynaklar hem yerindelik, hem de işlemlerin oluş biçimleri ele alınarak analiz edilmekte ve sonuçlar objektif bir biçimde yönetime aktarılmaktadır.

8Stok Yönetimi Denetimi

Etkin stok yönetimi bir işletmenin finansal kaynaklarının doğru kullanımının en önemli anahtarlarından birisidir. İster üretim isterse de ticari işletmeler olsun stoklarında yaşadıkları eksiklikler yüzünden satış kaybı yaşaması, aşırı stok yüzünden maliyetleri artması kaçınılmazdır.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Stokları birçok yönden ele alarak, işletmenin en uygun stok seviyesine göre durumunun ne olduğu, gelişme alanları, sorunlarla ilgili çözüm önerileri ile birlikte yönetime sunmaktadır.

9Suistimal Denetimi

Suiistimaller, günümüzde tüm şirketi (küçük ya da büyük) tehdit eden en önemli risklerden birisi haline gelmiştir. Yaşanan mali kayıpların, itibar kaybı gibi şirketin geleceğini de etkileyebilecek stratejik risklere dönmesi şirket açısından sonuçların beklenen zarardan daha büyük olmasına neden olabilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki, suiistimal olduktan sonra, yani iş işten geçtikten sonra önlem almanın hiçbir esprisi bulunmamaktadır. Bu nedenle tüm suiistimal riski bulunan alanların gözden geçirilmesi ve denetlenmesi oluşacak riskleri önceden önlenebilmesi açısından oldukça önemlidir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Organizasyonların olası suiistimal alanlarının belirlenmesi suretiyle, iç kontrol zafiyetlerinin ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanında suiistimal denetimi konusunda uzman ekibiyle olan bir suiistimalin hızlı ve doğru bir şekilde soruşturulması, incelenmesini gerektiren durumlarda gizlilik prensiplerine uygun bir şekilde hizmet vermektedir.

Screen-Shot-2016-01-11-at-10.50.49

Bizimle bağlantıda kalın