İÇ DENETİM HİZMETLERİ

Bu güvenceyi; şirketin mali ve mali olmayan tüm operasyonlarını denetlemek ve denetim sonuçlarını raporlamak suretiyle sağlar. Ayrıca, işlerin geliştirilmesi, şirket genelindeki risklerin daha etkin yönetilmesi ve şirket performansının artırılması amacı ile danışmanlık hizmetleri sağlar. Diğer bir deyişle; İç denetim şirketin kısa dönemde hedeflerine varmasına yardımcı olurken, uzun dönemde şirketin etkin ve verimli çalışmasına katkıda bulunarak değerinin artmasına destek olur.

Güvence sağlamak; Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde isleyip işlemediğine, üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına, varlıkların korunup korunmadığına, faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kurum içine, kurum üst yöneticisine/yönetimine ve kurum dışına (üçüncü kişiler) makul düzeyde bir güvence verilmesidir.

Danışmanlık; idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

1İç Denetim Fonksiyonunun Oluşturulması

İşletmelerde operasyonların büyümesi ve karmaşık hale gelmesi ile birlikte iç denetimin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle işletmenin hedeflerine ulaşırken hangi risklere maruz kaldığı, operasyonel işlemlerin verimliliği, kayıp veya kaçakların olup olmadığı, işletmede suiistimal yapılıp yapılmadığı konusunda güvence arayışı sermaye sahiplerini objektif bir iç kontrol mekanizması olan iç denetimi hizmetini almaya adeta mecbur bırakmaktadır. İç denetim departmanını baştan sağlıklı bir şekilde kurmak, fonksiyonun başarılı olmasının en temel koşuludur.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

İç denetim kendi bünyesinde kurmak isteyen firmalara;

1-İç Denetim Departmanının Kurulması

2-İç Denetim Departmanının İşler Hale Gelmesi

3-İç Denetim Departmanının Gözetimi

Alanlarında teknik danışmanlık sunmaktadır.

Alınan bu hizmetlerle birlikte; İlk aşamada,organizasyonunuza yeter sayıda denetçi ihtiyacı tespit edilerek, seçme ve yerleştirme işlemi tamamlanacaktır. Daha sonra iç denetim biriminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak ve görev tanımları çalışma usullerini belirleyen yönetmelik ve yönergeler hazırlanacaktır. Bu aşama özellikle iç denetim biriminin kurumsal bir şekilde hizmet vermesini yanında, davranış kurallarını belirlemesi açısından oldukça önemlidir.

İkinci aşamada, Denetim birimin çalışma alanları belirlenerek ve saha uygulaması yapılacaktır. Bu aşamada tüm çalışmalarımızın odağında riskler olacak şekilde süreçler gözden geçirilerek şirketin risk haritası oluşturulacak ve bu çıktılar uyarınca bir denetim programı hazırlanacaktır. Bu çalışma aynı zamanda doğru denetim planı oluşturulmasının da ön koşuludur. Daha sonra çalışma kâğıtlarının belirlenmesi, denetim planı ve takviminin oluşturulması ve birlikte yapılacak örnek denetimlerle, ekibin çalışma alışkanlıklarının oluşturulması sağlanacaktır.

Ayrıca denetim sonuçlarının yönetim kuruluna sağlıklı bir şekilde sunumun sağlanması içinde etkin rapor yazma yöntemleri ve sunum becerileri ile ilgili eğitimde bu aşamada denetim birimi yöneticisine verilecektir. Bunun yanında denetim sonuçları ve tespit edilen eksikliklerin izlenmesi ve gelişmelerin takip edilmesi amacıyla aksiyon takip metodu da belirlenecektir.

Üçüncü aşamada; Denetim biriminin yaptığı denetimler ve faaliyetler periyodik olarak gözlemlenerek, uluslararası standartlar doğrultusunda geliştirilmesi sağlanacak ayrıca iç denetim biriminin yetkinliğinin artmasına yardımcı olacak eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.

2İç Denetimin Etkin Hale Getirilmesi

İç denetimin şirketin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kavramış ve bünyesinde iç denetim birimi kurmuş olan firmalar zaman içerisinde iç denetimin faaliyetinin çeşitli sebeplerle istenen başarıyı sağlayamaması ya da etkin olamaması gibi durumlarla karşılaşabilirler.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Bünyesinde iç denetim birimi kurmuş olan ve bu durumla karşı karşıya kalmış firmalara aşağıdaki açıklanan hizmetleri sunmak suretiyle iç denetim biriminin etkin bir şekilde hizmet verebilmesine katkıda bulunmaktadır.

İç Denetim biriminin organizasyonel tasarımının gözden geçirilmesi

İç Denetim birimine teknik destek ve eğitim hizmeti verilmesi

İç Denetim biriminin faaliyetlerinin gözetimi

Yapacağımız çalışmalar İç denetim biriminin yeniden yapılanmasını, etkili ve verimli bir şekilde hizmet vermesini amaçlamaktadır. Bir taraftan uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözümleri üzerinde durulurken bir yandan da yönetimin iç denetime bakışı ve İç denetime sağlanan desteklerin ne ölçüde kullanılabildiği gibi organizasyonel problemler doğru öneriler geliştirilerek çözümlenmektedir. Ayrıca İç denetim birimin görev tanımlarının ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, saha uygulamalarında etkinliği arttırıcı düzenlemeler sunulan hizmetlerden birkaçıdır. İlaveten İç denetimin etkinliğinin ölçülmesi ve yönetime raporlanması da bu süreçte yönetime sağlanacak en büyük faydalardan birisi olacaktır.

3İç Denetim İçin Risk Değerlendirme Hizmetleri

Gerek konjonktür gerekse de ulusal ve uluslararası mevzuat, işletmelerin maruz kaldığı riskleri yönetmesini adeta zorunlu hale getirmiştir. Mevcut veya potansiyel risklerin işletmenin hedeflerine ulaşabilmesini doğrudan etkilediği düşünüldüğünde risk yönetim sisteminin oluşturulması üst yönetimin ihmal edemeyeceği önemli bir sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası Standartlar uyarınca risk yönetimi doğrudan yönetim kurulunun sorumluluğunda olmakla birlikte, iç denetim birimi bu sistemin doğru çalışıp çalışmadığıyla ilgili olarak yönetime güvence vermekle yükümlüdür. Bu nedenle yapılacak iç denetim çalışmalarında “risk” tüm çalışmaların odak noktasında olmalıdır. İç denetim birimi programlarını ve denetim planlarını yaparken risk önceliklendirmesine göre iç denetimini şekillendirmelidir.

Ancak Risk yönetimine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamış ise İç Denetim yöneticisi denetim planına esas teşkil etmek üzere risk değerleme metodolojisi oluşturmalıdır.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Organizasyonda yer alan yöneticileri de içine almak suretiyle, İşletmede yer alan tüm süreçleri gözden geçirerek risk değerlendirme çalışması yapmakta. Bu sonuçlara göre İç denetimin kurgulanmasına destek olmaktadır. Bu modülde, şirketin tüm risk haritaları hazırlanarak, kritik risklerin neler olduğu belirlenmekte ayrıca anahtar riskler tespit edilerek önceliklendirilmekte, yöneticilerin bilgisine sunulmaktadır. Bu çalışmanın sonucu olarak denetlenebilir alanlar ve denetim periyotları belirlenmektedir. Konu ile ilgili ayrıca Yönetim Kuruluna detaylı bir sunum yapılmaktadır.

4İç Denetim Dış Kaynak Kullanımı (Out-Source)

Yeni Türk Ticaret Kanunu gibi Kurumsal Yönetimin de önemine işaret eden kanun ve düzenlemeler iç denetimin gerekliliğini ortaya koymaktadır. İç denetim şirket için önemli bir iç kontrol aracı olduğu kadar kurumsallaşmanın da teminatıdır. Bu bağlamda İç denetimin önemini kavrayan ancak büyüklük, maliyet unsuru ve kaynak aktarımı noktasında bünyelerinde iç denetim birimi oluşturamayan işletmeler denetim olmadan ne faaliyetlerini geliştirebilir. Ne de gelecekte yaşanacak risklere karşı güvenli bir ortam oluşturabilirler. Diğer bir deyişle İç denetim biriminizin olmaması operasyonlarınız üzerinde kontrolden vazgeçmeniz anlamına gelmemelidir. Bu tür işletmeler bu ihtiyaçlarını uzman kuruluşlardan destek alarak da giderebilirler.Ayrıca İç denetim faaliyetinin tamamen dış kaynak ile yürütülmesi giderek yaygınlaşan bir uygulama olduğu ve firmaların bu yönde tercih kullandığı son yıllarda hız kazanan bir trend olarak göze çarpmaktadır. uzmanlara, küresel iç denetim.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

İç denetimin tüm aşamalarında; denetimin planlamasından denetimin yürütülmesine, raporlamadan gözetim faaliyetlerine kadar geniş deneyimini ve sektörel uzmanlıklarını sizlere değer olarak sunmaktadır. Çalışmalarımızda şirketin bir parçası gibi hareket ederek, İç denetim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi adına gerekenler eksiksiz bir şekilde yerine getirilmektedir. En büyük hedefimiz stratejik ortak olarak gördüğümüz müşterilerimize ek maliyet unsuru oluşturmadan yarattığımız katma değer sayesinde faydalı olabilmektir.

5İç Denetim Eş Kaynak Kullanımı (Co-Source)

Bünyesinde iç denetim birimi bulunan bazı organizasyonlarda iç denetimin bekleneni veremediği durumlar ya da denetim biriminin yaptığı plana uyamaması ve geç kalması gibi sorunlarla karşılaşılabilir Bunun yanında denetim işletmenin gelişmesine paralel büyümemişse, şirket denetim riski ile karşı karşıya kalmış olabilir. Daha önemlisi İç denetimin görevlerini tam anlamıyla yerine getirememesi Yönetimde İç denetime duyulan güveni azaltmış, iç denetimin maliyet unsuru olarak görülmesine neden olmuş olabilir. Bunun sonucu olarak organizasyon, iç denetim hizmetinden vazgeçmek gibi kritik bir hata dahi yapabilir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Uzman kadrosu sayesinde, eş kaynak kullanımı metodu ile denetim planlaması, risk değerlendirmesi ve iç denetim uygulamalarının tüm aşamalarında destek sağlamak amacıyla doğrudan şirketinizin iç denetim ekibiyle birlikte çalışarak, ortak bir çatı altında uzmanlığımızı, sizlere aktaracaktır. Bu sayede sizler organizasyonda herhangi bir büyümeye gerek duymadan iş süreçlerinizden güvence alabileceksiniz. İç denetim ekibiniz ise bu çalışma sayesinde teorik ve iş başı eğitimlerle, yetkinlik artışı imkanı bulacak, uluslar arası normlarda, etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir.

6İç Denetim Eğitim Hizmetleri

İç denetim, mensuplarının kendilerini sürekli geliştirmelerini, değişen zaman ve koşullara uyum sağlamalarını zorunlu kılan dinamik bir meslektir.. Uluslararası Uygulama Standartları da bu gerekliliğe işaret etmektedir. Bu nedenle bir iç denetçinin teorik ve saha bilgisinin yanında teknolojiyi, uluslar arası trendleri çok iyi takip etmesi ve buna göre hem kendisini hem de işini geliştirmesi gerekir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

İç denetim meslek mensuplarına gerek uluslararası standartlar gerekse de uygulama ile ilgili tecrübî bilgilerini firmanın yapısına uygun bir şekilde özelleştirerek, saha yetkinliklerini arttıracak bir şekilde sunmaktadır. Eğitimler, İç denetçilerin ihtiyaç duyduğu ve işlerini daha iyi yapabilmesi için en gerekli bilgiler sıralaması yapılarak verilmektedir. Amaç eğitim almak için değil, faydalı olan bilgilerin sunulmasıdır.

Örnek eğitim Konu Başlıkları

İç denetim konulu Eğitimler

İç Kontrol Sistemi ile ilgili eğitimler

Risk Yönetimi ile ilgili Eğitimler

Bilgi Teknoloji Denetimi ile ilgili Eğitimler

İç Denetçi Gelişim Eğitimleri

Screen-Shot-2016-01-11-at-10.50.45

Bizimle bağlantıda kalın