DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İç Kontrol; Başarılı şirketler, ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek, önlemler geliştiren ve bunu uygulayan şirketler olacaklardır. Şirketlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sektör odaklı yaklaşımımız, tecrübeli ve uzman çalışanlarımızla destek sağlıyoruz.

1Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

İşletmelerde kurumsal bir yapının oluşması hem firmanın gelecek nesillere devredilebilmesine olanak sağlamakta hem de denetlenebilir bir ortam yaratmaktadır. Özellikle insana bağlı olmadan, kurallarla yönetilen bir firmanın risklere karşı daha dayanaklı olacağı ve daha dinamik ve verimli olacağı organizasyonel bir gerçekliktir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Diğer hizmetlerinin yanında, gerek daha sağlıklı bir iç kontrol ve denetim ortamı oluşturmaya yardımcı olma adına gerekse de firmanın kurumsal alt yapısının güçlenmesine destek olacak faaliyetleri de sunmaktadır.

2İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Günümüzde en değerli sermaye insan kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle mutlu çalışana sahip firmaların daha başarılı oldukları, etkin ve verimli çalıştıkları, aksi durumda olan firmaların ise kalifiye iş gücü tutamamaktan ya da bulamamaktan yakındıkları bilinmektedir. Çalışanların ihtiyaçları ve mutluluklarının firma ihtiyaç ve başarısıyla özdeşleştirilmesi firmanın hedeflerine daha kolay ulaşmasını sağlayıcı bir unsurdur.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Diğer hizmetlerimizin yanı sıra, Firmada sağlıklı bir insan yönetimini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübeyi uzmanları aracılığıyla müşterilerine sunmaktadır. Firma ölçeğine uygun olarak ihtiyaç duyulan tüm sistemler firmaya adapte edilmektedir.

3Finans Danışmanlığı

Firma yönetiminde finansal işlemlerin düzgün yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Firmanın ne kadar finansal risk taşıdığı, karlı bir şirket olup olmadığı, ürün karlılıklarının doğru olup olmadığı, finansman kuruluşlarıyla doğru bir iletişim kurup kurmadığı, kredi ihtiyacı, bunu en uygun kanallardan tedarik etmesi, ödeme ve tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde titizlikle çalışılması gereken konulardır.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

Diğer hizmetlerinin yanında firmalara, finans yönetimi konusunda da danışmanlık yapmaktadır. Özellikle firmaların karlılık analizleri, nakit akış tabloları gibi durum analizlerin yanında yeni fon kaynaklarının tesisi ve firmanın finans kurumlarıyla ilişkilerinin yönetimi, gibi konularda da danışmanlık vermektedir.

4Bütçe Danışmanlığı

Bütçe denildiği zaman kısaca elde edilen gelirler ve bunun için katlanılan fedakârlıklar arasındaki olumlu (bütçe fazlası) ya da olumsuz (bütçe açığı) ya da eşitlik (denk bütçe) fark aklımıza gelebilir. Bütçeli çalışmanın birçok yararı bulunmaktadır. Öncelikle bütçe yardımıyla hazırlanan “satış” ve bunu izleyen “üretim”, “personel” ve “nakit” bütçelerinin performans değerlendirmeye olan katkısı ölçülmekte, diğer yandan giderlerin kontrolü daha rahat yapılmaktadır. Bu sayede her hangi bir kalemdeki gelirlerde veya giderlerde de ciddi bir sapma olduğunda müdahale etmek daha kolay olabilmektedir.

PROAKTİF İÇ DENETİM VE DANIŞMANLIK

İşletmelerin bütçe süreçlerinin oluşmasına ve bu sürecin yönetilmesine destek vererek firmalara destek olmaktadır. Özellikle bütçenin sağlıklı bir şekilde ve gerçek veriler ışığında hazırlanması için veri analizinin yapılması ve katılımcı bir anlayışla bütçenin hazırlanmasının sağlanması en önemli hedefimizdir.

5İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizinde iş dünyasında yaşanan gelişme ve büyüme iş ve sosyal güvenlik mevzuatının da sıklıkla değişmesine nedenolmaktadır. Çağın şartlarına uyum sağlayan iş ve sosyal güvenlik mevzuatının karmaşık yapısı ve her geçen gün artarak sıklaşan denetimler işletmeleri mevzuattan kaynaklanan bir çok riskle karşı karşıya bırakmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatının dinamik yapısı uygulamanın yargı kararları ve kurum içi düzenlemeler ile şekillenmesi nedeniyle işletmelerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı alanında sürekli ve profesyonel danışmanlık hizmeti almaları zorunluluk haline gelmiştir.

SGS Danışmanlık Olarak her biri alanında uzman ekibimizle müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimiz işletmelerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı risklerinin tespit edilip dsoğru yönetilmesine yönelik bütün destekleri kapsamaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Genel İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi konularını kapsamaktadır.

İş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Check-Up Hizmeti

Henüz resmi bir yaptırıma maruz kalmayan işletmelerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden aykırılık ve eksikliklerinin resmi denetimler öncesinde tespit edilerek; bu konudaki riskleri ve parasal kayıpları minimize etme yönünde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Ve Sosyal Güvenlikleri İle İlgili Danışmanlık Hizmeti

Türkiye’de çalışacak yabancılarının ve aile bireylerinin çalışma ve ikamet izinlerinin alınması, bildirimlerin yapılması, yenilenmesi, çalışma izni taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması konularında profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Yurtdışına İşçi Gönderimi İle İlgili Danışmanlık Hizmeti

Ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere işçi götüren işletmelerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi, risklerin yönetilmesi ve prim yükünün minimize edilmesi konularındaki profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Şirket Ortakları Ve Yöneticilerinin Sigortalılığı Ve Emeklilik Statüsü

Şirket ortak ve yöneticilerinin doğru sigortalılık statüsünde olup olmadıkları, daha yüksek emekli maaşı alabilmek için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konularındaki profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞYERİ DEVİR VE BİRLEŞMELERİ DANIŞMANLIĞI

İşyeri devir ve birleşme süreçlerinde işçilerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, birikmiş ücret alacakları ve prim borçları, yasal bildirimlerin süresinde yapılması gibi risklerin hesaplanarak yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

ASGARİ İŞÇİLİK VE UZLAŞMA DANIŞMANLIĞI

İhale ve İnşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ve asgari işçilik uzlaşma ve itirazlar sürreçlerindeki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞE ALIM VE İŞTEN ÇIKARMA SÜREÇLERİ DANIŞMANLIĞI

İşletmelerin işe alacakları işçilerin en az maliyetle istihdam edilmeleri ve işten çıkış süreçlerindeki ücret, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, kıdem tazmi,natı, ihbar tazminatı gibi ödeme kalemlerinin doğru şekilde hesaplanarak mevzuata uygun çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularındaki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

4857 Sayılı İş Kanunu , 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu çerçevesinde iletmelerin istihdam stratejilerinin oluşturulması konusunda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DAVALARI DANIŞMANLIĞI

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili dava açma, savunma hazırlama ve itirazda bulunma süreçlerinde işletmelere söz konusu yazılı metinlerin hazırlanmasında ve dava takiplerinin yapılmasında profesyonel ve uzman ekibimizle verilecek danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TEFTİŞLERİNDE DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıği ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca yapılacak inceleme, denetim ve teftişlerde şirketlere verilecek profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

İşletmelerin katlandıkları Sosyal Güvenlik Primler maliyetlerinin minimize edilmesi noktasında sektörel bazda işletmelerin hangi teşviklerden faydalanacağının tespit edilmesi ve bu teşviklerden faydalanılması hususunda verilecek danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EĞİTİM HİZMETLERİ

İş ve sosyal güvenlik mevzuatındaki yenilikleri ve bu yeniliklerin uygulamaya yansımaları ile ilgili şirket yöneticilerive ve insan kaynakları personeline verilecek eğitimleri kapsamaktadır.

6Gayrimenkul Değerlendirme Danışmanlığı
Güncelleniyor...
Screen-Shot-2016-01-11-at-10.50.47

Bizimle bağlantıda kalın